Styreansvar – Styreansvarsforsikring

Styremedlemmene kan pådra seg både erstatnings- og strafferetslig ansvar. 

Det er et stort ansvar å sitte som styremedlem i en virksomhet. Er du klar over at som styremedlem hefter du personlig for eventuelle feil styret gjør?

Et styreverv er personlig, og ansvaret som styremedlem er individuelt. Dette innebærer at det enkelte styremedlem er personlig ansvarlig for et mulig erstatningskrav. I praksis vil dette si at dersom det ikke er penger å hente i bedriften, kan styremedlemmet bli nødt til å selge unna huset eller bilen for å kunne innfri erstatningskravet.

Erstatningsansvar kan oppstå for tap påført selskapet, selskapets aksjonærer og utenforstående. For å bli ansvarlig må man ha utvist forsett (”med vitende og vilje”) eller uaktsomhet (”burde ha skjønt”).

Styrets ansvar for å vurdere om selskapet har en forsvarlig egenkapital er et typisk eksempel på en situasjon hvor styret kan holdes erstatningsansvarlig. Kravet om forsvarlig egenkapital innebærer en plikt for styret til å følge med og vurdere om selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av aksjelovens bestemmelser kan også medføre straffeansvar. Vanligvis ilegges bøter, men under skjerpende omstendigheter kan man dømmes til fengsel i inntil 1 år.

Aktsomhetskravet er spesielt strengt på de områder hvor aksjeloven presiserer styrets plikter og ansvar. Se Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)

Styreansvarsforsikring

Styreansvarsforsikring dekker det rettslige erstatningsansvar styret eller styremedlemmet kan pådra seg under utøvelsen av styreverv. Styreansvarsforsikringen kjøpes i utgangspunktet av den enkelte bedrift, og dekker hele styrets (inkludert varamedlemmers) erstatningsansvar.

Vi i Westbroker anbefaler bedrifter og andre sammenslutninger å tegne styreansvarsforsikring. Med tanke på det personlige ansvaret som følger med et styreverv så er denne blant de aller viktigste forsikringene dersom uhellet først skulle være ute.

Hvis det dreier seg om en forsettlig og bevisst handling, er det ikke dekning på styreansvarsforsikringen. Kriminelle handlinger dekkes heller ikke av forsikringen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Please Wait